Kênh 360 Công Nghệ Kênh 360 Công Nghệ

Tìm hiểu Bảng mã ASCII

Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kì, thường được phát âm là át-xơ-ki, là bộ ký tự và bộ mã ký tự dựa trên bảng chữ cái La Tinh được dùng trong tiếng Anh hiện đại và các ngôn ngữ Tây Âu khác. Nó thường được dùng để hiển thị văn bản trong máy tính và các thiết bị thông tin khác. Nó cũng được dùng bởi các thiết bị điều khiển làm việc với văn bản.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange là gì?

Bảng mã ASCII bao gồm 128 ký tự từ 0 tới 127 (hệ thập phân decimal), 0 tới FF (hệ thập lục hexadecimal), và 0 to 177 (hệ bát phân octal).
Các chữ cái in được theo thứ tự trong ASCII là
␠!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
với kí tự đầu tiên (␠) là khoảng trắng.

Tổng quát về ASCII:

Cũng như các mã máy tính biểu diễn kí tự khác, ASCII quy định mối tương quan giữa kiểu bit số với kí hiệu/biểu tượng trong ngôn ngữ viết, vì vậy cho phép các thiết bị số liên lạc với nhau và xử lí, lưu trữ, trao đổi thông tin hướng kí tự. Bảng mã kí tự ASCII, hoặc các mở rộng tương thích, được dùng trong hầu hết các máy tính thông thường, đặc biệt là máy tính cá nhân và máy trạm làm việc. Tên MINE (viết tắt của Multipurpose Internet Mail Extensions là một chuẩn Internet về định dạng cho thư điện tử) thường dùng cho bảng mã này là "US-ASCII".

ASCII chính xác là mã 7-bit, tức là nó dùng kiểu bit biểu diễn với 7 số nhị phân (thập phân từ 0 đến 127) để biểu diễn thông tin về kí tự. Vào lúc ASCII được giới thiệu, nhiều máy tính dùng nhóm 8-bit (byte hoặc, chuyên biệt hơn, bộ tám) làm đơn vị thông tin nhỏ nhất; bit thứ tám thường được dùng bit chẵn-lẻ (parity) để kiểm tra lỗi trên các đường thông tin hoặc kiểm tra chức năng đặc hiệu theo thiết bị. Các máy không dùng chẵn-lẻ thường thiết lập bit thứ tám là zero, nhưng một số thiết bị như máy PRIME chạy PRIMOS thiết lập bit thứ tám là một.

ASCII được công bố làm tiêu chuẩn lần đầu vào năm 1963 bởi Hiệp hội tiêu chuẩn Hoa Kì (American Standards Association, ASA), sau này đổi thành ANSI.

Có nhiều biến thể của ASCII, hiện tại phổ biến nhất là ANSI X3.4-1986, cũng được tiêu chuẩn hoá bởi Hiệp hội nhà sản xuất máy tính châu Âu (European Computer Manufacturers Association) ECMA-6, ISO/IEC 646:1991 Phiên bản tham khảo quốc tế, ITU-T Khuyến cáo T.50 (09/92), và RFC 20 (Request for Comments). Nó được dùng trong Unicode, một thay thế có thể xảy ra của nó, như là 128 kí tự 'thấp nhất'. ASCII được xem là tiêu chuẩn phần mềm thành công nhất từng được công bố từ trước tới nay.

This character set is a subset of many other character sets with 256 characters, including the ANSI character set of MS Windows, the Roman-8 character set of HP systems, and the IBM PC Extended Character Set of DOS, and the ISO Latin-1 character set used by Web browsers. They are not the same as the EBCDIC character set used on IBM mainframes.

ASCII Characters for MPE Users

The Control Characters The first 32 values are non-printing control characters, such as Return and Line feed. You generate these characters on the keyboard by holding down the Control key while you strike another key. For example, Bell is value 7, Control plus G, often shown in documents as ^G. Notice that 7 is 64 less than the value of G (71); the Control key subtracts 64 from the value of the keys that it modifies.

 

CharOctDecHexControl-KeyControl Action
NUL 0 0 0 ^@ Null character
SOH 1 1 1 ^A Start of heading, = console interrupt
STX 2 2 2 ^B Start of text, maintenance mode on HP console
ETX 3 3 3 ^C End of text
EOT 4 4 4 ^D End of transmission, not the same as ETB
ENQ 5 5 5 ^E Enquiry, goes with ACK; old HP flow control
ACK 6 6 6 ^F Acknowledge, clears ENQ logon hand
BEL 7 7 7 ^G Bell, rings the bell...
BS 10 8 8 ^H Backspace, works on HP terminals/computers
HT 11 9 9 ^I Horizontal tab, move to next tab stop
LF 12 10 a ^J Line Feed
VT 13 11 b ^K Vertical tab
FF 14 12 c ^L Form Feed, page eject
CR 15 13 d ^M Carriage Return
SO 16 14 e ^N Shift Out, alternate character set
SI 17 15 f ^O Shift In, resume defaultn character set
DLE 20 16 10 ^P Data link escape
DC1 21 17 11 ^Q XON, with XOFF to pause listings; ":okay to send".
DC2 22 18 12 ^R Device control 2, block-mode flow control
DC3 23 19 13 ^S XOFF, with XON is TERM=18 flow control
DC4 24 20 14 ^T Device control 4
NAK 25 21 15 ^U Negative acknowledge
SYN 26 22 16 ^V Synchronous idle
ETB 27 23 17 ^W End transmission block, not the same as EOT
CAN 30 24 17 ^X Cancel line, MPE echoes !!!
EM 31 25 19 ^Y End of medium, Control-Y interrupt
SUB 32 26 1a ^Z Substitute
ESC 33 27 1b ^[ Escape, next character is not echoed
FS 34 28 1c ^\ File separator
GS 35 29 1d ^] Group separator
RS 36 30 1e ^^ Record separator, block-mode terminator
US 37 31 1f ^_ Unit separator

Printing Characters

CharOctalDecHexDescription
SP 40 32 20 Space
! 41 33 21 Exclamation mark
" 42 34 22 Quotation mark (" in HTML)
# 43 35 23 Cross hatch (number sign)
$ 44 36 24 Dollar sign
% 45 37 25 Percent sign
& 46 38 26 Ampersand
` 47 39 27 Closing single quote (apostrophe)
( 50 40 28 Opening parentheses
) 51 41 29 Closing parentheses
* 52 42 2a Asterisk (star, multiply)
+ 53 43 2b Plus
, 54 44 2c Comma
- 55 45 2d Hyphen, dash, minus
. 56 46 2e Period
/ 57 47 2f Slant (forward slash, divide)
0 60 48 30 Zero
1 61 49 31 One
2 62 50 32 Two
3 63 51 33 Three
4 64 52 34 Four
5 65 53 35 Five
6 66 54 36 Six
7 67 55 37 Seven
8 70 56 38 Eight
9 71 57 39 Nine
: 72 58 3a Colon
; 73 59 3b Semicolon
< 74 60 3c Less than sign (< in HTML)
= 75 61 3d Equals sign
> 76 62 3e Greater than sign (> in HTML)
? 77 63 3f Question mark
@ 100 64 40 At-sign
A 101 65 41 Uppercase A
B 102 66 42 Uppercase B
C 103 67 43 Uppercase C
D 104 68 44 Uppercase D
E 105 69 45 Uppercase E
F 106 70 46 Uppercase F
G 107 71 47 Uppercase G
H 110 72 48 Uppercase H
I 111 73 49 Uppercase I
J 112 74 4a Uppercase J
K 113 75 4b Uppercase K
L 114 76 4c Uppercase L
M 115 77 4d Uppercase M
N 116 78 4e Uppercase N
O 117 79 4f Uppercase O
P 120 80 50 Uppercase P
Q 121 81 51 Uppercase Q
R 122 82 52 Uppercase R
S 123 83 53 Uppercase S
T 124 84 54 Uppercase T
U 125 85 55 Uppercase U
V 126 86 56 Uppercase V
W 127 87 57 Uppercase W
X 130 88 58 Uppercase X
Y 131 89 59 Uppercase Y
Z 132 90 5a Uppercase Z
[ 133 91 5b Opening square bracket
\ 134 92 5c Reverse slant (Backslash)
] 135 93 5d Closing square bracket
^ 136 94 5e Caret (Circumflex)
_ 137 95 5f Underscore
` 140 96 60 Opening single quote
a 141 97 61 Lowercase a
b 142 98 62 Lowercase b
c 143 99 63 Lowercase c
d 144 100 64 Lowercase d
e 145 101 65 Lowercase e
f 146 102 66 Lowercase f
g 147 103 67 Lowercase g
h 150 104 68 Lowercase h
i 151 105 69 Lowercase i
j 152 106 6a Lowercase j
k 153 107 6b Lowercase k
l 154 108 6c Lowercase l
m 155 109 6d Lowercase m
n 156 110 6e Lowercase n
o 157 111 6f Lowercase o
p 160 112 70 Lowercase p
q 161 113 71 Lowercase q
r 162 114 72 Lowercase r
s 163 115 73 Lowercase s
t 164 116 74 Lowercase t
u 165 117 75 Lowercase u
v 166 118 76 Lowercase v
w 167 119 77 Lowercase w
x 170 120 78 Lowercase x
y 171 121 79 Lowercase y
z 172 122 7a Lowercase z
{ 173 123 7b Opening curly brace
| 174 124 7c Vertical line
} 175 125 7d Cloing curly brace
~ 176 126 7e Tilde (approximate)
DEL 177 127 7f Delete (rubout), cross-hatch box

Nguồn www.robelle.com


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 22 Tháng 11 2011 22:00 ) Số truy cập 18542  

Tin mới


Lợi ích của việc jailbreak iOS?
Jailbreak là gì? Hiểu một cách nôm na là chiếm quyền điều khiển mức cao nhất của máy, cũng có thể móc nối sang ...
[TaiG v2.0.0] Hướng dẫn jailbreak iOS 8.0.x -> 8.3
TaiG 2.0.0 [iOS 8.1.3-8.3] Link Tên Lửa Bước 1. Tải công cụ jailbreak ▼ Người ...
Download Tải Windows 10 (Windows Threhold) Professional Trực tiếp từ Microsoft [32 – 64 bit]
Hôm nay 30/9, Microsoft đã chính thức phát hành hệ điều hành Windows 10 với tên Windows Threhold.  Đây được xem là thông tin ...
Hướng Dẫn Crack Gta 5 Cho Pc - Bẻ Khóa Gta 5 Thành Công 100%
Sáng ngày 14/4/2015 Game Grand Theft Auto V đã chính thức ra mắt, chúng ta hay gọi là GTA 5. Chỉ sau 1 ngày ra mắt, game GTA 5 đã ...
Dùng Microsoft Office miễn phí trên iPad
Ứng dụng OnLive Desktop trên iPad giúp người dùng xử lý các tài liệu văn bản Word, Excel, PowerPoint của Microsoft hệt như khi ...
Làm chủ Microsoft Office cho iPad
Nếu là người đã thành thạo các phiên bản Office dành cho máy tính, những lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn hiểu và sử ...
Login Failed for User (Microsoft SQL Server, Error: 18456)
Open SQL Server Management Studio and right click on Server Node and select Properties Now go to Security Tab and go to Server Authentical Area. Select ...
Windows Server 2012 and 2008 R2 - Enable Multiple RDP sessions
Windows Server 2012 and 2008 R2 - Enable Multiple RDP sessions Problem Server 2012/2008 R2 unlike their predecessors, comes with the multiple remote ...
Java SE Development Kit 8 Downloads
Java SE Development Kit 8 Downloads Thank you for downloading this release of the JavaTM Platform, Standard Edition Development Kit (JDKTM). The JDK is ...
Đã có thể cập nhật iOS 8, có link tải về offline
Apple vừa đưa ra bản cập nhật iOS để người dùng tải về. Hiện tại bạn có thể cập nhật nó bằng cách kiểm tra trong ...
  • Nổi bật
  • PrestaShop Guide
  • PrestaShop

Có thể bạn quan tâm

Game mới


Hướng Dẫn Crack Gta 5 Cho Pc - Bẻ Khóa Gta 5 Thành Công 100%
Sáng ngày 14/4/2015 Game Grand Theft Auto V đã chính thức ra mắt, chúng ta hay gọi là GTA 5. Chỉ sau 1 ngày ra mắt, game GTA 5 đã ...
Chơi Flappy Bird Online không cần cài đặt
Chơi Flappy Bird Online không cần cài đặt Cách chơi Flappy BirdDùng chuột bấm vào bất kỳ vị trí nào trên màn hìnhUpdate sắp ...
Clash of Clasn - Cách chuyển nhà từ iOS sang Android
Trên iOs bạn vào Settings > Link a device > This is the OLD DEVICE > I want to link to another device > Lấy code. Trên Android Settings > Link a ...
[Review] Grand Theft Auto 5
Sản xuất : Rockstar Games Phát triển : Rockstar North Tổng đạo diễn : Adam Fowler Chịu trách nhiệm sản xuất : Leslie ...
Download Fifa 14 PC
Download game Fifa 14 full crack Video Trailer &lt;a target="_blank" ...
GTA IV Full PC
Gã lái xe giữa những con phố nhộn nhịp ngập tràn đèn neon, vòng qua một nơi rất giống với quảng Thời đại ở New York ...
Grand Theft Auto V - Download tải game Grand Theft Auto 5 - tải GTA 5 full mod
Grand Theft Auto V (hay GTA 5) đang được sự quan tâm rất nồng hậu của các Gamer hiện nay. Sức hấp dẫn của Grand Theft Auto thì ...
Pes 2014 - Pro Evolution Soccer 2014 PC Full
Pes 2014 PC Full Clone DVD Crack Pro Evolution Soccer 2014 marks a new beginning for Konami’s blockbuster soccer series, with an ...
Clash of Clan - Thứ tự upgrade các loại trụ defence
Nên upgrade loại trụ nào trước và up lên level nào là tốt nhất? Theo mình thì thứ tự upgrade sẽ như sau: 1. Mortar: range ...
Hỏi Đáp về Game Clash of Clans
Sau đây mình sẽ trả lời những câu hỏi thường gặp của các bạn về game Clash of Clans Hỏi: Farm là gì, đi farm liệu có ...
English French German Japanese Korean

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/kenh360com/domains/kenh360.com/public_html/cntt/libraries/joomla/session/session.php on line 529

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/kenh360com/domains/kenh360.com/public_html/cntt/libraries/joomla/session/session.php on line 529